Globala utvecklingsprioriteringar lämnar fortfarande de mest sårbara utanför: rapport från UNDP

2017-mar-21

Foto: Olof Ringmar

Miljontals människor har inte kunnat dra nytta av utvecklingsframstegen världen över, och klyftorna kommer att växa om inte djupt rotade hinder som diskriminering och ojämlik politisk representation hanteras.

Stockholm, 21 Mars 2017 – De senaste årtiondena har sett betydande utvecklingsframsteg världen över, men samtidigt har miljontals människor lämnats utanför, ofta genom systematiska hinder som inte mäts eller studeras. Det finns ett stort behov av att lägga större vikt på att avveckla dessa hinder för att säkerställa en hållbar mänsklig utveckling för alla.

Dessa är några av slutsatserna i Human Development Report 2016, med rubriken ’Human Development for Everyone,’ som släpps idag av FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

I rapporten konstateras att även om den genomsnittliga mänskliga utvecklingen förbättrats avsevärt i alla regioner mellan 1990 och 2015, fortsätter en av tre människor i världen att leva i låga nivåer av mänsklig utveckling, mätt enligt Human Development Index.

"Att inte lämna någon utanför måste bli kärnan i vårt sätt att arbeta som ett globalt samfund. För att övervinna de hinder som hämmar både mänsklig utveckling och framsteg mot de Globala målen för hållbar utveckling måste delaktighet vägleda våra politiska val," sade Sveriges statsminister Stefan Löfven, som talade vid lanseringen av rapporten i Stockholm idag tillsammans med UNDP:s administratör Helen Clark och rapportens huvudförfattare och chef för Human Development Report Office, Selim Jahan.

Statsminister Stefan Löfven talade vid lanseringen. Foto: Olof Ringmar

"Världen har kommit långt i att minska extrem fattigdom, förbättra tillgången till utbildning, hälsa och sanitet, och utöka möjligheterna för kvinnor och flickor," sade Helen Clark. "Men dessa framsteg kan ses som en upptakt till nästa utmaning, som kan vara än tuffare: att säkerställa att den globala utvecklingen når alla."

Fattigdom och utsatthet är en utmaning även i rika länder, där över 300 miljoner människor - inklusive mer än en tredjedel av alla barn - lever i relativ fattigdom.

Kvinnor, ursrungsbefolkningar och etniska minoriteter är grupper som lämnats utanför

I ’Human Development for Everyone’ konstateras både att det finns djupa fickor av utsatthet, men också att den oproportionerligt drabbar vissa grupper i större utsträckning än andra.

"Vi lägger alltför mycket uppmärksamhet på det nationella genomsnittet, som ofta döljer enorma variationer i människors liv", menar rapportens huvudförfattare, Selim Jahan. "För att komma framåt måste vi studera inte bara vad som har uppnåtts, utan också vilka som har uteslutits och varför."

Rapporten visar att i nästan alla länder möter vissa grupper svårigheter som ofta överlappar och förstärker varandra, vilket ökar sårbarheten, fördjupar klyftorna och gör det svårare och svårare att komma ikapp när världen rör sig framåt.

Kvinnor och flickor, landsbygdsbor, ursprungsbefolkningar, etniska minoriteter, personer med funktionsvariation, migranter och flyktingar och HBTQ-personer är bland de som systematiskt utesluts genom politiska, sociala och kulturella, och inte bara ekonomiska, barriärer.

När det gäller kvinnor, den största av dessa grupper, konstaterar rapporten att även om de globala skillnaderna mellan könen långsamt krymper, är djupt rotade mönster som håller kvinnor och flickor utanför fortfarande stora utmaningar.

Kvinnor tenderar att vara fattigare, tjäna mindre och ha färre möjligheter i de flesta aspekter i  livet än män. I 100 länder är kvinnor lagligt undantagna från vissa jobb på grund av sitt kön, och i 18 länder behöver kvinnor sin makes godkännande för att arbeta. Skadliga metoder som kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap fortsätter.

Befolkningar som lever på landsbygden möter också flera hinder. Exempelvis är barn från fattiga hushåll på landsbygden som går i skolan mindre benägna att lära sig läsa, skriva och räkna.

Migranter och flyktingar möter ofta hinder för att få arbete, utbildning och för politiskt deltagande och fler än 250 miljoner människor i världen diskrimineras på grund av sin etniska tillhörighet, konstaterar rapporten.

HDR Helen Clark"Framstegen kan ses som en upptakt till nästa utmaning, att utveckling ska nå alla" sade Helen Clark. Foto: Olof Ringmar

Det är dags att ta itu med djupt rotade barriärer för utveckling

"Genom att eliminera djupgående, ihållande, diskriminerande sociala normer och lagar, och ta itu med ojämlik tillgång till politiskt deltagande, som har hindrat framsteg för så många, kan fattigdomen utrotas och en fredlig, rättvis och hållbar utveckling kan uppnås för alla," sade Helen Clark.

Marginaliserade grupper har ofta begränsade möjligheter att påverka institutioner och den politik som styr deras liv. Att ändra på det är centralt för att bryta den onda cirkeln av utanförskap och fattigdom.

Exempelvis står ursprungsbefolkningar för fem procent av världens befolkning, men 15 procent av människorna som lever i fattigdom. Och HBTQ-personer kan inte aktivt förespråka sina rättigheter när sex mellan män är olagligt i fler än 70 länder.

Rapporten efterlyser betydligt större uppmärksamhet åt de mest marginaliserade grupperna i samhället och lägger vikt vid att ge dem större inflytande i beslutsprocesser.

Rapporten efterfrågar också en mer sofistikerad analys av utvecklingsinsatser, exempelvis i områden som politisk delaktighet. Statistik som disaggregeras för geografiska skillnader, kön, socioekonomisk status och etnicitet är oerhört viktigt för att kunna förstå vilka som lämnats utanför.   

Vidare varnar rapporten för att statistiken kan visa upp en överdrivet positiv bild om den fokuserar på kvantitet snarare än kvalitet. Ett exempel är att antalet flickor som börjar skolan har ökat, men i hälften av de 53 utvecklingsländerna som har tillförlitlig data är majoriteten av vuxna kvinnor som slutfört skolan fortfarande analfabeter.

Mänsklig utveckling för alla kan uppnås

"Trots luckor i framstegen kan universell mänsklig utveckling uppnås," säger Selim Jahan. "Under de senaste decennierna har vi sett framsteg i mänsklig utveckling som en gång ansågs omöjlig."

Sedan 1990 har en miljard människor lämnat extrem fattigdom och kvinnors egenmakt ses nu som en central fråga. Så sent som på 1990-talet var det mycket få länder som i lag skyddade kvinnor från våld i nära relationer; idag är det 127 länder som gör det.

Rapporten framhäver vikten av Agenda 2030 och de Globala målen för att fortsätta bygga på de framsteg som gjorts, och noterar att agendan och konceptet mänsklig utveckling stärker varandra.

Rapporten innehåller rekommendationer och strategier för att säkerställa att utveckling når de som befinner sig allra längst från den, och uppmanar till reformer av globala marknader och multilaterala institutioner för att göra dem mer rättvisa och representativa.

* * *

Mediakontakter

UNDP i New York

Anna Ortubia: anna.ortubia@undp.org / +1 212 906 5964

Ann-Marie Wilcock: ann-marie.wilcock@undp.org / +1 212 906 6586

UNDP:s nordiska representationskontor

Caroline Åberg: caroline.aberg@undp.org / 46 70 547 93 42

OM RAPPORTEN: Human Development Report är en redaktionellt oberoende produkt av FN:s utvecklingsprogram. För gratis nedladdning av 2016 Human Development Report, samt ytterligare referensmaterial på dess index, besök: http://hdr.undp.org

Hela presspaketet på FN:s alla officiella språk finns här: http://hdr.undp.org/en/2016-report/press

UNDP samarbetar med människor på alla nivåer i samhället för att hjälpa till att bygga nationer som tål krisen och driva och upprätthålla den typ av tillväxt som förbättrar livskvaliteten för alla. I 177 länder och territorier erbjuder vi ett globalt perspektiv och lokal kunskap för att stötta människor i att förbättra sina liv och bygga motståndskraftiga samhällen.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt