Millenniemålen

Åtta mål för en bättre värld

Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten

Så kom målen till

I FN:s regi anordnades flera konferenser och toppmöten med fokus på bland annat fattigdomsminskning, mänskliga rättigheter och miljö

År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativet till ett toppmöte med världens ledare i FN:s högkvarter i New York – det så kallade millennietoppmötet

Vid mötet deltog 147 stats- och regeringschefer från alla FN:s medlemsländer

Syftet var att rikta uppmärksamhet mot utsatta människors behov världen över och ett resultat av mötet blev att man bland annat enades om att det fanns ett kollektivt ansvar för en positiv utveckling i världe

”Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som ledare är därför ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de mest sårbara och utsatta.

Utifrån deklarationen från toppmötet kunde åtta mål formuleras

För att säkerställa att stats- och regeringschefernas kollektiva ansvar – som konkretiserades i deklarationen från toppmötet - skulle efterlevas så formulerade sedan några engagerade FN-tjänstemän åtta mätbara utvecklingsmål (millenniemålen)

Delmål och indikatorer

För vart och en av målen, som är satta på global basis , finns även ett antal delmål och indikatorer som ska ge en fingervisning om hur utvecklingen går

Varje år följs arbetet för att uppfylla målen upp i FN:s årliga rapport om millenniemålen

Millenniemålen ska vara uppnådda år 2015. Baslinje för all statistik om hur det går med målen är 1990.

 

Läs mer  om arbetet för att uppnå målen på vår webbplats millenniemålen.nu