6 Halvera jordens fattigdom och hunger

Fattigdomen minskar – men miljontals människor går hungrigaDen globala ekonomiska krisen har fördröjt framstegen men vi har trots detta lyckats nå målet om halverad fattigdom. Höga matpriser, torka och översvämningar gör dock att hungermålet släpar efter – nära en miljard människor går fortfarande hungriga. Dag efter dag efter dag

Det första av de åtta millenniemålen lyder egentligen att vi ska ”utrota” den extrema fattigdomen och hungern. Att andelen extremt fattiga och hungrande ska halveras till 2015 är sedan så kallade delmål (targets)

Att fattigdom och hunger tas upp under samma mål beror på att de är nära sammankopplade – få människor skulle gå hungriga om de hade haft pengar att köpa mat för. Undernäring är därför ett säkert sätt att mäta fattigdom

Samtidigt finns det inte alltid ett tydligt samband mellan fattigdom och undernäring. Fattigdomen har exempelvis minskat mycket snabbare än hungern, något som i sin tur kan bero på faktorer som stigande matpriser, fler naturkatastrofer eller felaktig jordbrukspolitik – såväl i rika som fattiga länder

Delmålet om halverad fattigdom uppnått
Samtidigt som färre människor lever i extrem fattigdom har nedgången i den globala ekonomin inneburit bakslag för utvecklingen. Bland annat har kriserna lett till fallande export- och råvarupriser, minskad handel samt minskade investeringar

Dessutom blev den ekonomiska tillväxten lägre än beräknat i de fattiga länderna. Trots detta finns det skäl att vara hoppfull – färska siffror från Världsbanken visar att fattigdomen i världen redan är halverad från 1990 års nivå – och det flera år före 2015. Det innebär att detta delmål redan har uppnåtts

Idag lever 700 miljoner färre människor i extrem fattigdom jämfört med 1990. Men fortfarande är knappt 1,2 miljarder människor extremt fattiga.

Snabbast tillväxt i Kina och Indien
Den snabbaste tillväxten och största fattigdomsminskningen äger fortfarande rum i Östasien. Andelen fattiga i Kina beräknas exempelvis sjunka till cirka 5 procent innan år 2015

Även i Indien har fattigdomen minskat kraftigt. Enligt beräkningar kommer andelen fattiga i Indien ha sjunkit till 22 procent år 2015 – att jämföra med 51 procent år 1990

Även i Afrika söder om Sahara – den region som är längst ifrån att nå millenniemålen – går utvecklingen framåt. Här beräknas andelen som försöker överleva på 1,25 dollar om dagen komma att minska från 58 procent (1990) till 36 procent år 2015

Många arbetare kan inte leva på sitt jobb
Den globala ekonomiska krisen 2008 och 2009 drabbade också arbetsmarknaden – ekonomier lamslogs, företagens kapacitet minskade och miljoner människor blev arbetslösa

Många arbetare tvingades söka sig till osäkra anställningar och andelen fattiga arbetare växte. Idag lever en av fem arbetare världen över lever i extrem fattigdom

Redan innan den ekonomiska krisen saknade över tre fjärdedelar av arbetarna i Oceanien, Sydasien och Afrika söder om Sahara den trygghet som ett avlönat jobb ska innebära. Arbetsmarknaden har heller inte återhämtat sig i samma takt som ekonomierna i övrigt.Sydostasien är ledande i nedgången i antalet arbetande fattiga i världen. Andel av arbetare som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen.

1.34 år
kvar
till

1995 2015
Delmål
 1. Halvera andelen människor som lever på mindre än en dollar om dagen
  • Andel av befolkningen under $ 1 (PPP) per dag
  • Fattigdomsklyftan förhållande
  • Andel fattigaste kvintilen i nationell konsumtion
 2. Uppnå full och produktiv sysselsättning för alla, inklusive kvinnor och ungdomar
  • BNP-tillväxten per anställd
  • Sysselsättning till befolkningskvot
  • Andelen sysselsatta människor som lever under $ 1 (PPP) per dag
  • Andel egenanställda samt medhjälpande familjemedlemmar i den totala sysselsättningen
 3. Halvera andelen människor som lider av hunger
  • Förekomst av underviktiga barn under fem års ålder
  • Andel av befolkningen under miniminivån för energiförbrukning