6 Öka jämställdheten mellan män och kvinnor

Mycket återstår för målet om ökad jämställdhet


Trots att andelen kvinnor i världens parlament ökar och fler flickor än någonsin tidigare går i skolan återstår mycket innan målet om jämställdhet är uppnått. Utvecklingen är dessutom ojämn – både inom och mellan olika regioner

Jämställdhet är inte alldeles lätt att mäta men de indikatorer som finns för millenniemål 3 tar exempelvis hänsyn till hur stor del flickor som börjar skolan, andelen kvinnor i världens parlament samt kvinnors roll i arbetslivet

Även om det går stadigt framåt inom alla dessa områden är världen långt ifrån jämställd

Att satsa mer på flickor och kvinnor är dock en nyckel till all utveckling. Erfarenheter visar att ett barn till en mamma som fått gå i skolan har större chans att överleva sin femårsdag. En utbildad kvinna brukar dessutom alltid se till att också hennes barn får lära sig läsa och skriva. Och egentligen säger det sig själv – hur ska man kunna nå utveckling om man bara satsar på halva befolkningen

Allt fler flickor går i skolan – på alla nivåer
År 2009 gick det 96 flickor på varje 100 pojkar som skrevs in i grundskolan – en klar ökning från år 1999 då det gick 91 inskrivna flickor på 100 pojka

Trots ökningen är det ändå bara tre regioner – Kaukasus och Centralasien, Latinamerika och Karibien samt Sydostasien – som kan uppvisa full jämlikhet i grundskolan (då antalet flickor på varje 100 pojkar är mellan 97 och 103)

När det gäller gymnasieskolan (secondary education) är ökningen ännu större; år 1999 var det 88 flickor på varje 100 pojkar som började gymnasiet, år 2009 var denna siffra uppe i 96 flickor på 100 pojkar. I Östasien och Latinamerika är det till och med fler flickor än pojkar som går i gymnasiet

Ser man sedan till högre utbildning (universitetet) så ser statstiken bra ut på global basis då det går 97 flickor på varje 100 pojkar. Här finns dock stora regionala skillnader – i exempelvis Västasien och Afrika söder om Sahara går fler pojkar på universitet medan flickorna är fler i Kaukasus och Centralasien, Latinamerika och Karibien samt i Sydostasien

Färre kvinnor än män lönearbetar
Ett sätt att mäta jämställdhet är att se hur stor andel kvinnor som förvärvsarbetar utanför jordbrukssektorn
På det stora hela står kvinnor för en allt större del av världens arbetskraft, men trots att kvinnors löner har ökat på global nivå tjänar de fortfarande mindre än män i alla världens länder – även i Sverige

Det är också vanligare att kvinnor har mindre trygga anställningar än män. En av anledningarna till detta är att kvinnor oftare arbetar i den informella sektorn med sämre arbetsförhållanden och osäkrare anställningar

Arbetslösheten bland kvinnor är också högre. Kvinnans ställning i samhället i stort, anställningsregler, brist på familjeplanering och svårigheter att balansera arbete och familj bidrar till bristen på jämställdhet. Problemen blir tydligast i Västasien och Nordafrika – regioner där kvinnors möjlighet till lönearbete är sämst och där färre än 20 procent av lönearbetarna är kvinnor

Globalt sett har dock andelen kvinnor som arbetar utanför jordbrukssektorn långsamt ökat – för att ligga runt 40 procent 2009. Det är en liten minskning från tidigare år, något som förklaras av nedgången i den globala ekonomin när många förlorade jobbet. Kvinnor inom tillverkningsindustrin drabbades hårdast och trots att ekonomierna till viss del återhämtade sig under 2010 har detta inte resulterat i att kvinnorna fått tillbaka sina arbeten.

 


Andelen platser i parlamentet, som har innehavts av kvinnor i  enstaka eller lägre hus av de nationella parlamenten, 2000 och 2012 (i procent).

1.34 år
kvar
till

1995 2015
Delmål
  1. Avskaffa könsdiskriminering i grund-och gymnasieskolan till 2005, och på alla nivåer av 2015
    • Ratios of girls to boys in primary, secondary and tertiary education
    • Andel flickor till pojkar i grundskola, gymnasium och högre utbildning
    • Andel platser som innehas av kvinnor i nationella parlament