6 Minska barnadödligheten

Färre barn dör innan fem års ålder

Barnadödligheten har minskat från drygt 12 miljoner år 1990 till 6,9 miljoner 2011 – till stor del tack vare satsningar på vaccinationsprogram, insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten.

De största framstegen för att nå millenniemål 4 har bland annat gjorts i Nordafrika och Östasien. Räknat per dag innebär den minskade barnadödligheten att cirka 14 000 färre barn dör idag jämfört med 1990.

Detta är en utveckling i rätt riktning – men fortfarande dör runt 19 000 barn varje dag. Störst är problemet i Afrika söder om Sahara.

Trots att vissa av dess länder lyckats minska barnadödligheten kraftigt dör idag ett av åtta barn i Afrika söder om Sahara innan de fyllt fem år.

 


 

Årlig minskning av antalet dödsfall bland barn under fem per region, 1990-2000 och 2000-2010

1.36 years
remaining
until 2015

1990 2015
Delmål
  1. Minska dödligheten för barn under fem med två tredjedelar
    • Barnadödligheten för de under fem år
    • Spädbarnsdödlighet
    • Andel 1-åriga barn som vaccinerats mot mässling