6 Förbättra mödrahälsan

Fortfarande dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning


UNDP/Tom Cheatham

Mödradödligheten har nästan halverats sedan 1990, men att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar är ett av de mål som blir svårast att uppnå. Nästan 290 000 kvinnor dog 2013 i samband med graviditet eller förlossning. Det motsvarar drygt 800 kvinnor om dagen varav de flesta i utvecklingsländerna.

Statistik som rör mödradödlighet är ofta osäkra. Svårigheter att få fram tillförlitliga siffror om dödsfall i samband med havandeskap och förlossning beror främst på att systematisk under- och felrapportering är vanligt förekommande.

Även om stora framsteg har gjorts är världen långt ifrån det utsatta målet, något som avspeglar den låga prioritet som flickors och kvinnors hälsa ges på många håll i världen.

Minskad mödradödlighet men utvecklingen går för långsamt
Per 100 000 levande födslar har den globala mödradödligheten minskat från 380 till 210, en minskning med 45 procent, sedan 1990. I utvecklingsregionerna är mödradödligheten dock fjorton gånger större än i de utvecklade områdena i världen.

Skillnaden är även stor mellan världens länder.  I Sierra Leone, där mödradödligheten är högre än någon annanstans i världen, dör 1100 kvinnor per 100 000 födslar, att jämföra med Vitryssland där endast en kvinna dör per 100 000 födslar.

Även om stora framsteg har gjorts ligger minskningen långt under den minskning på 5,5 procent årligen som krävs för att målet ska nås i tid till 2015.

Många dödsfall hade kunnat undvikas. Ökad kunskap om och tillgång till, preventivmedel samt övrig reproduktiv vård har visat sig vara av största vikt. Förebyggande mödravård, bättre förlossningsvård och breda satsningar på familjeplanering kan förhindra tiotusentals dödsfall varje år.

Orsakerna bakom mödradödlighet
De främsta orsakerna till mödradödlighet är blödningar och högt blodtryck som tillsammans står för hälften av alla dödsfall bland gravida kvinnor eller nyblivna mödrar.

Indirekta orsaker – som malaria., hiv/aids och hjärtsjukdomar – står för cirka 18 procent av dödsfallen.

Andra orsaker, som långdragna förlossningar, komplikationer med bedövning eller kejsarsnitt leder till runt 11 procent av dödsfallen. Ytterligare 9 procent av dödsfallen beror på missfall och osäkra aborter.  

Unga kvinnor i riskzonen
Att få barn i unga år – mellan 15-19 år – ökar riskerna. Tonårsgraviditeter i utvecklingsregionerna är ofta nära sammankopplat med avsaknad av utbildning och arbete. Att reducera tonårsfödslarna kan således påverka andra millenniemål kopplade till fattigdom, jämställdhet och barnadödlighet.

Antalet tonårsfödslar har minskat globalt mellan 1990 och 2011. Dock kvarstår mycket arbete i vissa regioner, exempelvis Afrika söder om Sahara och Latinamerika där andelen tonårsgraviditeter fortfarande är hög – 117 respektive 76 födslar av 1000 är en tonårsfödsel.

Ökad kunskap och utbildad personal räddar liv
Den faktor som märkbart förbättrar mödrahälsan och minskar antalet dödsfall är familjeplanering – som handlar om tillgång till preventivmedel för kvinnor som vill vänta med, eller undvika, graviditet.

Utbildad personal vid förlossningar och förbättrad mödravård kan minska antalet dödsfall ytterligare. Det förekommer stora skillnader i den grundläggande mödra- och hälsovården mellan stad och landsbygd. År 2012 genomfördes omkring 40 miljoner förlossningar utan närvaro av utbildad medicinsk personal. Nästan 32 miljoner av dessa ägde rum på landsbygden i utvecklingsregionerna.


Nyckelfakta
 1. Millenniemål 5 handlar om att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar
  • De flesta mödradödsfall kan undvikas
  • Att föda barn är särskilt riskabelt i södra Asien och Afrika söder om Sahara, där de flesta kvinnor föder utan kvalificerad vård
  • Skillnaden mellan tillgång till kvalificerad vård mellan landsbygd och stad har minskat
  • År 2013 dog 300 000 kvinnor världen över av graviditets- och förlossningsrelaterade orsaker.
  • På flera håll i världen har dock mödradödligheten minskat, mycket tack vare förbättrad hälsovård
  • Andelen förlossningar som sker i närvaro av utbildad sjukvårdspersonal har gått från 56 till 68 procent mellan år 1990 och 2012
 2. Otillräcklig finansiering för familjeplanering är ett stort misslyckande att uppfylla åtaganden om att förbättra kvinnors reproduktiva hälsa
  • Endast en av tre kvinnor på landsbygden i utvecklingsländer får den rekommenderade vård under graviditeten
  • Framstegen har avstannat när det gäller att minska antalet tonårsgravidteter, vilket sätter fler unga mödrar i riskzonen
  • Fattigdom och brist på utbildning bidrar till högra födslotal för ungdomar
  • Framsteg i en ökad användning av preventivmedel av kvinnor har avtagit och användningen av preventivmedel är lägst bland de fattigaste kvinnorna och de utan utbildning