6 Förbättra mödrahälsan

Att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar är ett av de mål som går allra sämst. Dessutom är det svårt att mäta

Tack vare förbättrad hälsovård har mödradödligheten nästan halverats sedan 1990. Ändå dör fortfarande nära 1 000 kvinnor varje dag i samband med graviditet eller förlossning

Statistik och uppskattningar som rör mödradödlighet är dock ofta osäkra. Svårigheter att få fram tillförlitliga siffror om dödsfall i samband med havandeskap och förlossning beror främst på att systematisk under- och felrapportering är vanligt förekommande.

Millenniemål 5 är ett komplicerat mål att uppnå, eftersom "enkla" lösningar, så som fler utbildade barnmorskor, inte är tillräckligt. Mödrahälsan påverkas även starkt av kulturella värderingar som ofta är djupt rotade. I vissa länder är det exempelvis vanligt att mycket unga flickor gift bort - flickor vars kroppar inte är redo att bära eller föda barn.

Därmed är millenniemål 5 om minskad mödradödlighet mycket nära sammankopplat med millenniemål 3 om ökad jämställdhet.

 


1.36 år

kvar till 2015

1990 2015
Delmål
 1. Minska mödradödligheten med tre fjärdedelar
  • De flesta mödradödsfall kan undvikas
  • Att föda barn är särskilt riskabelt i södra Asien och Afrika söder om Sahara, där de flesta kvinnor föder utan kvalificerad vård
  • Skillnaden mellan tillgång till kvalificerad vård mellan landsbygd och stad har minskat
 2. Otillräcklig finansiering för familjeplanering är ett stort misslyckande att uppfylla åtaganden om att förbättra kvinnors reproduktiva hälsa
  • Fler kvinnor får mödravård
  • Ojämnlikhet i vård under graviditeten är stora
  • Endast en av tre kvinnor på landsbygden i utvecklingsländer får den rekommenderade vård under graviditeten
  • Framstegen har avstannat när det gäller att minska antalet tonårsgraviditeter, vilket sätter fler unga mödrar i riskzonen
  • Fattigdom och brist på utbildning bidrar till högra födslotal för ungdomar
  • Framsteg i en ökad användning av preventivmedel av kvinnor har avtagit och användningen av preventivmedel är lägst bland de fattigaste kvinnorna och de utan utbildning