6 Säkra en hållbar utveckling

Stora utmaningar kvarstår vad gäller minskade koldioxidutsläpp

Den del av målet som handlar om tillgång till rent dricksvatten har redan uppnåtts. Idag har 89 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten. År 1990 var denna siffra 76 procent. Däremot släpar sanitetsmålet efter.

Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till drägliga sanitära förhållanden - så som tillgång till toaletter eller latriner. Dåliga sanitära förhållanden är en hälsorisk, och därför krävs stora insatser på detta område.

Enligt uppskattningar, kommer delmålet om att halvera andelen människor som saknar tillgång till drägliga sanitära förhållanden - med dagens takt - inte att uppnås förrän år 2049. Skyddet av biologisk mångfald har förbättrats men variationsrikedomen bland levande organismer fortsätter ändå att minska.

Årligen försvinner ca 13 miljoner hektar skog. I Asien, framförallt i Kina återplanteras dock mer skog än vad som avverkas. Inom millenniemål 7 ryms också målsättningen att utsläppen av utväxthuagaser ska halveras till 2015.

Trots detta har utvecklingen gått i motsatt riktning - utsläppen av koldioxid har istället ökat med 39 procent sedan 1990 till drygt 30 miljarder ton. Även om utsläppen ökar mest i fattiga länder, är utsläppen per capita fortsatt högst i den rika delen av världen.

 


Konsumtionen av ämnen som bryter ned ozonskiktet, 1986-2010 (ämnen som potentiellt är skadliga för ozonskiktet mäts i tusentals ton)

 

1.36 är
kvar
till

1995 2015
Delmål
 1. Integrera principerna om hållbar utveckling i landets politik och program, omvänd förlusten av miljöresurser
 2. Minska förlusten av biologisk mångfald, uppnå senast 2010 en betydande minskning av graden av förlust
  • Andel landareal täcks av skog och andel av arter hotas av utrotning
  • CO2-utsläpp, totalt, per capita och per $ 1 BNP (PPP)
  • Konsumtionen av ozonnedbrytande ämnen
  • Andel av fiskbestånd inom säkra biologiska gränser
  • Andel av den totala använda vattenresurser
  • Andel skyddade land-och havsområden
 3. Halvera andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet
  • Andel av befolkningen som använder en förbättrad källa för dricksvatten
  • Andel av befolkningen som använder en förbättrad sanitetsanläggning
 4. Uppnå betydande förbättring i livskvalitet för minst 100 miljoner sluminvånare, år 2020
  • Andel av stadsbefolkningen som bor i slumområden