6 Öka samarbetet kring bistånd och handel

Mål 8 handlar om ett internationellt partnerskap för utveckling


Trots skuldavskrivningar för de allra fattigaste länderna och vissa lättnader när det gäller handelshinder och restriktioner har den rika världen lång väg att gå om millenniemål 8 ska nås i tid.

Trots att det totala biståndet i världen var högre än någonsin 2013 (134,8 miljarder dollar) är det bara bråkdelen av alla löften om bistånd som har infriats. Till exempel lever endast fem av världens länder upp till FN:s rekommendation om att ge 0,7 procent av sin BNI till bistånd, varav Sverige är ett. 

Mål 8 handlar om att öka samarbetet mellan rika och fattiga länder genom ökat bistånd, rättvisare handel och lättade skuldbördor. Det åttonde målet handlar alltså om de rika ländernas ansvar för millenniemålen.

Bistånd är dock bara ett sätt att snabba på utvecklingen i utvecklingsländerna. Biståndet har också relativt begränsade möjligheter att förändra de orättvisa strukturer som ligger till grund för mycket av fattigdomsproblemen.

Bara fem länder lever upp till FN:s biståndsmål
Flertalet givarländer ligger dessutom fortfarande långt under FN:s mål att ge 0,7 procent av sin BNI i bistånd. Snittet för biståndsgivarna 2013 var 0,3 procent av BNI.

År 2013 var det bara Danmark, Luxemburg, Norge, Storbritannien och Sverige som nådde eller överträffade målet. 2013 var de största givarländerna i pengar räknat USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och Frankrike.

Biståndet har även minskat till de minst utvecklade länderna i världen. Endast 0,09 av biståndsgivarnas samlade BNI gick 2013 till dessa länder. 34 av världens 48 minst utvecklade länder ligger i Afrika.

För att påskynda utvecklingen till att nå millenniemålen behövs mer satsningar och resurser. Både i form av bistånd, privata investeringar och nationella satsningar.

Man ska dessutom komma ihåg att vi i västvärlden varje år spenderar långt mycket mer på exempelvis subventioner till vårt eget jordbruk, militära satsningar och tobak än vad vi satsar på bistånd.


Targets for MDG8
 1. Vidareutveckla ett öppet, regelbaserat, förutsägbart och icke-diskriminerande handels-och finanssystem
  • Utvecklingsländerna får större tillgång till marknaderna i industriländerna
  • Minst utvecklade länderna gynnas mest av tullsänkningar, speciellt på sina jordbruksprodukter
 2. Ta itu med de särskilda behoven hos de minst utvecklade länderna
  • Netto Officiellt bistånd (ODA), totalt och för de minst utvecklade länderna, i procent av OECD / DAC givarnas bruttonationalinkomsten
  • Andel av totala bilaterala, sektor-tilldelningsbar ODA av OECD / DAC givare till grundläggande sociala tjänster (grundutbildning, primär hälsovård, näring, rent vatten och sanitet)
  • Andel av det bilaterala offentliga utvecklingsbiståndet i OECD / DAC donatorer som är obundet
  • Tillgång till marknaden
  • Hållbar skuldsättning
 3. Ta itu med de särskilda behoven hos kustlösa utvecklingsländer och små östater under utveckling
  • Officiellt bistånd (ODA) som kustlösa utvecklingsländer får som andel av sin bruttonationalinkomst
  • ODA som små utvecklingsländer får som är öar som andel av deras BNI
  • Andel av det bilaterala offentliga utvecklingsbiståndet i OECD / DAC donatorer som är obundet
  • Marknadstillgång
  • Hållbar skuldsättning
 4. Ta ett helhetsgrepp med skuldproblem i utvecklingsländerna
  • Totalt antal länder som har uppnått HIPC beslutspunkter och antal som har uppnått HIPC slutförande punkter (kumulativ)
  • Skuldlättnad begåtts under HIPC och MDRI initiativ
  • Skuldtjänsten som andel av exporten av varor och tjänster
 5. I samarbete med läkemedelsföretag, ge tillgång till överkomliga livsviktiga läkemedel i utvecklingsländerna
  • Andel av befolkningen med tillgång till överkomliga livsviktiga läkemedel på ett hållbart sätt
 6. I samarbete med den privata sektorn, tillhandahålla fördelarna med ny teknik, särskilt informations-och kommunikation
  • Telefonlinjer per 100 invånare
  • Mobilabbonnenter per 100 invånare
  • Internetanvändare per 100 invånare