UNDP:s nordiska kontor i Stockholm

UNDP har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Huvudkontoret är placerat i Köpenhamn med filialer i Stockholm och Oslo.

UNDP:s nordiska kontor är den del av UNDP:s Bureau for External Relations and Advocacy, som har ansvar for externa relationer och myndighetskontakter.

De nordiska kontoren har som uppgift att hålla beslutsfattare och myndigheter, media och allmänhet informerade om utvecklingsfrågor och FN:s arbete.

Chef för UNDP:s nordiska kontor är Camilla Brückner.

Ökad kunskap om de Globala Målen för hållbar utveckling

Med stöd från Sida sprider UNDP i Sverige också information och kunskap om de Globala Målen och Agenda 2030, utvecklingsagendan som tagit vid efter Millenniemålen.

I det svenska informationsarbetet ingår bland annat hemsidan globalamålen.se som syftar till att ge aktuell information om målen, utvecklingen i världen och vad du själv kan göra för att engagera dig. Vi föreläser i skolor, på mässor och i andra sammanhang, och sprider även information om målen via Twitter och Facebook.

Human Development Report

UNDP ger varje år ut Human Development Report. Den lanseras i över 100 länder och har som uppgift att analysera viktiga globala utvecklingsfrågor, med människan i fokus.

Varje rapport fokuserar på en särskild utvecklingsfråga och skrivs av forskare och specialister inom det området. Dessutom innehåller den en rangordning av världens länder som kallas för Human Development Index. Den visar hur väl ett land har lyckats i förhållande till tre grundläggande aspekter av mänsklig utveckling; förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP per invånare (omräknat i köpkraft). Resultaten och rekommendationerna används i politiska utvecklingsstrategier världen över.

Förutom de globala rapporterna finns även regionala och nationella rapporter.

Läs mer om 2015 års Human Development Report.