UNDP:s nordiska kontor i Stockholm

UNDP har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Huvudkontoret är placerat i Köpenhamn med filialer i Stockholm och Oslo.

UNDP:s nordiska kontor är den del av UNDP:s Bureau for External Relations and Advocacy, som har ansvar for externa relationer och myndighetskontakter.

De nordiska kontoren har som uppgift att hålla beslutsfattare och myndigheter, media och allmänhet informerade om utvecklingsfrågor och FN:s arbete.

Chef för UNDP:s nordiska kontor är av Camilla Brückner.

Ökad kunskap om millenniemålen


Med stöd från Sida sprider UNDP i Sverige också information och kunskap om millenniemålen.

I det svenska informationsarbetet ingår bland annat webbplatsen millenniemålen.nu som syftar till att ge aktuell information om millenniemålen, utvecklingen i världen och Sveriges arbete för minskad fattigdom.

UNDP:s högsta chef
Helen

Helen Clark är UNDP:s högsta chef sedan 2009 - Administrator of the United Nations Development Programme. Hon är också ordförande i FN:s utvecklingsgrupp (UNDG).

 

På undp.org kan du läsa mer om Helen Clark och UNDP:s ledning.
Human Development Report

UNDP ger varje år ut Human Development Report. Den lanseras i över 100 länder och har som uppgift att undersöka och analysera viktiga globala utvecklingsfrågor, med människan i fokus.


Varje rapport fokuserar på en särskild utvecklingsfråga och skrivs av forskare och specialister inom det området. Dessutom innehåller den en rangordning av världens länder efter Human Development Index. Det visar hur väl ett land har lyckats i förhållande till de tre grundläggande aspekterna på mänsklig utveckling; förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP per invånare (omräknat i köpkraft). Resultaten och rekommendationerna används i politiska utvecklingsstrategier världen över.


Förutom de globala rapporterna finns även regionala och nationella rapporter.Läs mer om årets HDR-rapport