UNDP:s nordiska kontor i Stockholm

UNDP har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Huvudkontoret är placerat i Köpenhamn med filialer i Stockholm och Oslo.

UNDP:s nordiska kontor är den del av UNDP:s Bureau for External Relations and Advocacy, som har ansvar for externa relationer och myndighetskontakter.

De nordiska kontoren har som uppgift att hålla beslutsfattare och myndigheter, media och allmänhet informerade om utvecklingsfrågor och FN:s arbete.

Chef för UNDP:s nordiska kontor är av Camilla Brückner.

Ökad kunskap om millenniemålen och de globala målen

Med stöd från Sida sprider UNDP i Sverige också information och kunskap om millenniemålen.

I det svenska informationsarbetet ingår bland annat hemsidan millenniemålen.nu som syftar till att ge aktuell information om millenniemålen, utvecklingen i världen och Sveriges arbete för minskad fattigdom. Vi har även en ny hemsida om de globala målen, som kommer att ta över som den huvudsakliga plattförmen för informationsspridning om världens utvecklingssamarbete och utvecklingsmål efter årsskiftet då millenniemålen går ut.

Human Development Report

UNDP ger varje år ut Human Development Report. Den lanseras i över 100 länder och har som uppgift att undersöka och analysera viktiga globala utvecklingsfrågor, med människan i fokus.

Varje rapport fokuserar på en särskild utvecklingsfråga och skrivs av forskare och specialister inom det området. Dessutom innehåller den en rangordning av världens länder efter Human Development Index. Det visar hur väl ett land har lyckats i förhållande till de tre grundläggande aspekterna på mänsklig utveckling; förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP per invånare (omräknat i köpkraft). Resultaten och rekommendationerna används i politiska utvecklingsstrategier världen över.

Förutom de globala rapporterna finns även regionala och nationella rapporter.

Läs mer om 2014 års HDR-rapport