Vårt arbete

UNDP arbetar i fler än 170 länder för att utrota fattigdomen och minska ojämlikheter och utanförskap. Vi hjälper dessutom länder att utveckla sin institutionella kapacitet och bygga motståndskraft för att upprätthålla de utvecklingsresultat man uppnått. Ekonomisk tillväxt, bra samhällstjänster, en livskraftig miljö, god samhällsstyrning och säkerhet är grundläggande för utveckling. UNDP arbetar inom alla dessa områden och vår kompetens bygger på årtionden av erfarenhet. Vi arbetar nära regeringar och lokala samarbetsorganisationer för att stötta länder att uppfylla sina utvecklingsambitioner.

Den 25 september 2015, under toppmötet för hållbar utveckling vid FN:s generalförsamling i New York, antog världens ledare 17 Globala Mål för hållbar utveckling, som är en del av en större agenda - Agenda 2030. Den här utvecklingsagendan tog vid när Millenniemålen fasades ut, den omfattar ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling och gäller alla länder, rika som fattiga. UNDP har ett särskilt ansvar för att stötta implementeringen av Agenda 2030.

Utvecklingssamarbete i förändring

För att uppnå de Globala Målen krävs nytänkande och en hög ambitionsnivå. FN självt reformeras för att möta dessa utmaningar, och UNDP arbetar aktivt med omorganisering för att vara ändamålsenlig, eller ”fit for purpose” för de utmaningar vi står inför. Vår strategiska plan 2014-2017 lägger fram vår vision i linje med vårt mandat och etiska principer. Läs mer om UNDP:s strategiska plan 2014-2017

Projektexempel

Agenda 2030 och de Globala Målen

 UNDP har också ett särskilt ansvar för att koordinera nationella och globala insatser för att nå millenniemålen, åtta mätbara utvecklingsmål, som världens ledare enats om och som ska vara uppnådda till år 2015.

Agenda 2030 är världens nya utvecklingsagenda; 17 mål för hållbar utveckling som gäller alla världens länder fram till år 2030. UNDP spelar en viktig roll när målen ska implementeras - nära 100 länder har vänt sig till UNDP för att få stöd med den nationella implementeringen. Läs mer om de Globala Målen här och på vår hemsida www.globalamålen.se

 

Millenniemålen har fasats ut - hur gick det?

UNDP hade ett särskilt ansvar för att koordinera nationella och globala insatser för att nå millenniemålen, som antogs år 2000 och gällde fram till 2015. På vår hemsida millenniemålen.nu kan du läsa mer om hur det gick med arbetet att uppnå millenniemålen.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt