Vårt arbete

UNDP finns på plats i 177 länder och regioner runt om i världen. Tillsammans med länderna själva, arbetar vi för att hitta lokala lösningar för att bl.a. stärka jämställdhet och demokrati, bekämpa fattigdom, förebygga och lösa konflikter samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids.

Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar allt vi gör. UNDP:s utgångspunkt är att det tar tid att skapa varaktig och hållbar utveckling och därför har vi alltid ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete.

image
Bygger och delar lösningar

UNDP är en lösningsorienterad, kunskapsbaserad utvecklingorganisation som stödjer länder att nå sina egna och internationellt överenskomna utvecklingsmål, inklusive millenniemålen.

Projektexempel

Millenniemålen – en viktig del i UNDP:s arbete

UNDP har också ett särskilt ansvar för att koordinera nationella och globala insatser för att nå millenniemålen, åtta mätbara utvecklingsmål, som världens ledare enats om och som ska vara uppnådda till år 2015.

Millenniemålen handlar om att:
MDG 1 Halvera jordens fattigdom och hunger
MDG 2 Se till att alla barn går i grundskola
MDG 3 Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
MDG 4 Minska barnadödligheten
MDG 5 Förbättra mödrahälsan
MDG 6 Stoppa spridningen av hiv, aids och andra sjukdomar
MDG 7 Säkra en miljömässigt hållbar utveckling
MDG 8 Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar

På vår webbplats millenniemålen.nu kan du läsa mer om hur arbetet med att uppnå millenniemålen går.

Video om UNDP:s arbete - "One Day on Earth"

Filmen spelades in i alla världens länder under 24 timmar den 10 oktober 2010 – 10/10/10 – och skildrar människors vardag fylld av glädje, motgångar, konflikter och triumf.

UNDP samordnar FN:s verksamhet

UNDP har ett samordnande ansvar inom FN. På landsnivå är det till exempel ofta UNDP:s chef som ansvarar för samordning av andra FN-organisationers insatser i det aktuella landet.

UNDP:s högsta chef, Helen Clark, leder också UN Development Group (UNDG) vars mål är att bidra till en effektivisering av det arbete som FN:s utvecklingsorganisationer genomför på landsnivå.

Med bättre samordning kan FN arbeta mer effektivt så att biståndspengarna gör största möjliga nytta.

Läs mer på undp.org