Vårt arbete

UNDP arbetar i mer än 170 länder för att utrota fattigdomen och minska ojämlikheter och utanförskap. Vi hjälper länder att utveckla politik, ledarskap, partnerskap, institutionella kapacitet och bygga motståndskraft för att upprätthålla utvecklingsresultat. Tillväxt, bättre tjänster, hållbar miljö, god samhällsstyrning och säkerhet är grundläggande för utveckling. Vi erbjuder vår kompetens inom både tänkande och praktik samt årtionden av erfarenhet på nationell nivå för att stödja länderna att uppfylla sina utvecklingsambitioner.

Under 2015 fortsätter vi vår strävan att uppfylla millenniemålen (MDGs), åtta mål mot fattigdom som världen åtagit sig att uppnå senast 2015, och att stärka agenda 2030-ramverket för hållbar utveckling. Under toppmötet för hållbar utveckling vid FN:s generalförsamling i New York den 25 september 2015 antog världens ledare 17 nya hållbara utvecklingsmål (SDGs), eller globala mål, som en del av den större 2030-agendan som ska avsluta arbetet som millenniemålsagendan påbörjade, och inte lämna någon på efterkälken.

image
Utvecklingssamarbete i förändring

Att arbeta för en ny ram för hållbar utveckling och uppnå de globala målen kräver nya sätt att arbeta. FN självt kommer att omvandlas för att möta dessa utmaningar, och UNDP arbetar aktivt med omorganisering för att vara ändamålsenlig, eller ”fit for purpose”, till den nya utvecklingsagendan. Vår strategiska plan 2014-2017 artikulerar vår vision i linje med vårt mandat och våra etiska principer. Vi hjälper länder att utrota extrem fattigdom och motverkar tillbaka ojämlikhet och utanförskap.

Projektexempel

Millenniemålen – en viktig del i UNDP:s arbete


UNDP har också ett särskilt ansvar för att koordinera nationella och globala insatser för att nå millenniemålen, som ska vara uppnådda 2015.

På vår hemsida millenniemålen.nu kan du läsa mer om hur arbetet med att uppnå millenniemålen går.

Agenda 2030 och de globala målen

 UNDP har också ett särskilt ansvar för att koordinera nationella och globala insatser för att nå millenniemålen, åtta mätbara utvecklingsmål, som världens ledare enats om och som ska vara uppnådda till år 2015.

Efter millenniemålen tar de globala målen vid. UNDP spelar en fortsatt viktig roll inom FN:s utvecklingssystem när målen ska sjösättas.

Läs mer om målen här och på vår hemsida www.globalamålen.se

 

Vår strategiska plan
/

Vårt arbete styrs av vår strategiska plan "Changing the world" som gäller från 2014-2017. 

Läs hela planen här
UNDP samordnar FN:s verksamhet

UNDP har ett samordnande ansvar inom FN. På landsnivå är det till exempel ofta UNDP:s chef som ansvarar för samordning av andra FN-organisationers insatser i det aktuella landet.

UNDP:s högsta chef, Helen Clark, leder också UN Development Group (UNDG) vars mål är att bidra till en effektivisering av det arbete som FN:s utvecklingsorganisationer genomför på landsnivå.

Med bättre samordning kan FN arbeta mer effektivt så att biståndspengarna gör största möjliga nytta.

Läs mer på undp.org