Vårt Fokus

Klimat och förebyggande
av katastrofer

Klimat och förebyggande av kriser

För att nå Globala målen och avskaffa fattigdom och ojämlikheter är det av stor vikt att beakta och hantera de hot och katastrofer som klimatförändringarna för med sig. Genom förebyggande insatser och riskinformerad utveckling förbereder vi länder och samhällen och minskar risken för förlorade tillgångar vid händelse av en katastrof. Samtidigt stärks den ekonomiska tillväxten, jobb skapas och tillgängligheten till vård och utbildning ökar.

UNDP stöttar länder i arbetet mot klimatförändringar genom att förebygga kriser och bidra till återuppbyggnad efter en eventuell katastrof. Arbetet vilar på tre globala överenskommelser: Parisavtalet, Sendairamverket för katastrofriskreducering och Agenda 2030 för hållbar utveckling. UNDP hjälper länder att minska sina utsläpp av växthusgaser och koldioxid, samtidigt som vi arbetar med partners för att anpassa länder till klimatförändringarnas påverkan, minska risken för katastrofer och stötta återbyggandet efter en katastrof. Det är genom dessa insatser vi når en mer hållbar utveckling. 

Läs mer på www.undp.org

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt