Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

 

Internationellt samarbete är viktigare än någonsin för att bekämpa dagens utmaningar och säkra en hållbar framtid. Vi ser hur nationalism och protektionism underminerar FN:s arbete för att skapa en rättvis och välmående värld för alla där det demokratiska utrymmet respekteras och stärks. UNDP arbetar med att bekämpa fattigdomen, stärka demokratin och rättsstatsprincipen samt verka för inkluderande institutioner. Även om vårt arbete ibland utmanas är vårt uppdrag tydligt.

Vi måste visa att multilateralism är viktigt och att det gynnar alla länder långsiktigt. FN och UNDP måste fortsätta att visa positiva resultat genom att arbeta på ett transparent och förtroendegivande sätt med våra partners. Det är nu vi behöver investera i kostnadseffektiva multilaterala lösningar.

När det globala samfundet bestämmer sig för gemensamma utvecklingsmål som Millenniemålen, föregångarna till Globala målen, så kan engagemang och resurser samlas för att uppnå varaktiga resultat. Vi har bevisat att det multilaterala samarbetet skapar förutsättningar för effektiva och koordinerade insatser för hållbar utveckling.
 

Breda partnerskap

Partnerskapen blir mer omfattande, vilket är positivt. Parisavtalet som förde samman alla nationer i det gemensamma målet att bekämpa klimatförändringarna kräver fortfarande mer ambitiösa åtaganden från medlemsländerna. Dock ser vi att betydande arbete görs på olika plan, inte minst inom regioner och i städer både av den privata sektorn och det civila samhället.

Globala målen är den tydligaste och mest ambitiösa ’call to action’ för multilateralt samarbete som vi har sett. Målen är ambitiösa och transformativa och jag tror att vi kan nå dem om alla - regeringar, näringslivet, det civila samhället och den akademiska världen – involverar sig och ökar takten. Alla måste ta sitt ansvar och integrera Globala målen i sina strategier och budgetar. Vi har kartan. Allt vi behöver göra är att följa den.

För att kunna göra vårt arbete behöver UNDP specifik finansiering - det vi kallar kärnstöd och flexibelt stöd. När givare har förtroende för oss och inte öronmärker stöd kan vi planera mer strategiskt och agera snabbare. Mer kärnstöd kan säkerställa bättre resultat och vi kan bevisa att det är mer kostnadseffektivt.
 

Knock-on effekter

Vi vet att klimatförändringarna är en av de största barriärerna för att uppnå Globala målen. De hotar vårt och våra barns liv och vi riskerar att tappa de framsteg vi har gjort om vi inte agerar nu.

UNDP genomför majoriteten av FN:s klimatarbete och vi har bevisat att genom att bekämpa en utmaning kan man bekämpa fler. Förnybar energi är ett bra exempel på detta. Nyligen har UNDP installerat solpaneler på ett träningscenter för poliser i Sydsudan. Projektet resulterade i flera positiva knock-on effekter utöver att enbart ge elektricitet och ljus. Det gav lokala arbetare nya kunskaper, det uppmuntrade fler flickor och kvinnor att utbilda sig till poliser vilket ledde till att de kunde arbeta specifikt för att bekämpa våld mot kvinnor. Dessutom fick poliserna tillgång till internet vilket vidgade deras vyer. Detta är bara ett exempel på hur Globala målen knyter ihop de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling.
 

Fokus på ojämlikhet

Vi på UNDP är särskilt stolta över att vara en del av FN:s gröna klimatfond. Etableringen av klimatfonden var avgörande för antagandet av Parisavtalet eftersom den fokuserar på att lösa de globala ojämlikheterna som klimatförändringarna leder till. Varför ska länder som har bidragit minst till klimatförändringarna drabbas mest? Vi gör vår del genom att genomföra många av de program som fonden finansierar. Vi ökar vårt stöd till länder som genomför sina nationellt fastställda bidrag (NDCs) för att bekämpa klimatförändringen och för att anpassa sig till ett föränderligt klimat.

UNDP:s mandat är brett - från att bekämpa fattigdomen och ojämlikhet till demokrati och klimatanpassning. Trots den nuvarande trenden av nedskärningar i FN:s finansiella bidrag fortsätter UNDP att få finansiering och stöd. Detta är ett resultat av det höga förtroende som UNDP har och genom en effektiv, resultatbaserad och transparent process strävar vi efter att behålla och bygga vidare på det förtroendet vi har fått för att skapa en hållbar framtid och att inte lämna någon utanför.
 

Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Hör henne besvara frågorna och dela sina tankar i Lördagsintervjun i Sveriges Radio.

I intervjun refereras till UNDP:s portal för transparens och uppföljning, den sidan hittar du här: www.open.undp.org

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt