Foto: UNDP Guatemala


Den växande COVID-19-krisen hotar att drabba utvecklingsländer oproportionerligt hårt, inte bara som en kortsiktig hälsokris utan som en förödande social och ekonomisk kris med långsiktiga konsekvenser under kommande månader och år.

Inkomstförlusterna till följd av COVID-19 förväntas överstiga 220 miljarder dollar i utvecklingsländer och nära hälften av alla jobb i Afrika kan gå förlorade. Uppskattningsvis 55 procent av den globala befolkningen lever utan sociala skyddsnät, vilket gör att dessa förluster kommer att påverka allt från utbildning till mänskliga rättigheter och, i de allra svåraste fallen, grundläggande livsmedelsförsörjning.

Sjukhus med små resurser och bräckliga hälsosystem kommer sannolikt att överväldigas av krisen. Om en mycket stor spridning inträffar kommer situationen att förvärras ytterligare av att 75 procent av människorna i de minst utvecklade länderna saknar tillgång till tvål och rent vatten.

Ytterligare sociala förhållanden, såsom dålig stadsplanering, överbefolkning, bristande avfallshantering och hög trafikbelastning som hindrar framkomligheten till sjukhus, är också faktorer som bidrar till ökad sårbarhet.

"Denna pandemi är en hälsokris, men inte endast. För stora delar av världen kommer pandemin att lämna mycket djupa ärr," konstaterar UNDP:s chef Achim Steiner. "Utan det internationella samfundets stöd riskerar vi en massiv tillbakagång av de utvecklingsframsteg som gjorts de senaste två decennierna och en hel generation riskerar att gå förlorad, om inte i liv så i form av rättigheter, möjligheter och värdighet."

I tätt samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar UNDP för att stötta länder att förbereda inför, hantera och återhämta sig från COVID-19, med särskilt fokus på de mest utsatta.

UNDP arbetar redan för att stödja hälsosystem i länder som Bosnien och Hercegovina, Kina, Djibouti, El Salvador, Eritrea, Iran, Kirgizistan, Madagaskar, Nigeria, Paraguay, Panama, Serbien, Ukraina och Vietnam.

En UNDP-ledd snabbinsats för COVID-19 (Rapid Response Facility) har redan lanserats, finansierad med befintliga resurser om ca 20 miljoner dollar. Denna insats påskyndar utbetalningar av medel via en särskild mekanism som möjliggör för UNDP att erbjuda länder omedelbart stöd för att hantera COVID-19. På längre sikt räknar UNDP att behovet kommer att stiga till minst 500 miljoner dollar för att kunna ge stöd till 100 länder.

 

Uppmanar till handling

UNDP uppmanar det internationella samfundet att tänka bortom de omedelbara effekterna av COVID-19 och betonar behovet av att prioritera tre primära åtgärder: tillgängliggöra resurser för att stoppa spridningen av viruset, stöd för att hantera själva utbrottet samt arbeta för att förhindra eventuell ekonomisk kollaps i utvecklingsländer.

UNDP bygger sitt initiala svar på krisen på ​​det stöd som redan getts till Kina och andra asiatiska länder för att stärka hälsosystemen. Detta inkluderar upphandling av nödvändigt sjukvårdsmaterial, utnyttjande av digital teknik inom sjukvården samt att säkerställa att löner betalas ut till sjukvårdspersonal.

Samtidigt kommer UNDP att stödja länder i arbetet att bromsa virusets spridning, tillgängliggöra sociala skyddsnät för särskilt utsatta personer samt främja en holistisk samhällsstyrning som kompletterar specifika insatser inom sjukvården.

På längre sikt kommer UNDP att arbeta med länder för att utvärdera de sociala och ekonomiska effekterna av COVID-19 och vidta brådskande åtgärder för att minimera de långsiktiga effekterna, särskilt för utsatta och marginaliserade grupper, för att hjälpa samhällen att återhämta sig.

Att hantera COVID-19 och dess effekter kommer att kräva samarbeten med partners som kan arbeta tvärsektoriellt och i sammanhang som är både komplexa och osäkra. Med många års erfarenhet vid frontlinjen av kriser och katastrofer är UNDP som organisation väl rustad för att hantera detta arbete. UNDP är fullt operativt i 170 länder och fokuserar nu på COVID-19 och mobiliserar alla resurser för att snabbt svara på denna oerhörda utmaning.

 

Icon of SDG 04

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt