Credit: UNDP


Stockholm, 5 mars 2020
– Hur omfattande är glastaket? Enligt en ny studie inbegriper det alla aspekter av kvinnors liv - inklusive hushållet - och att det är konstruerat, inte av glas, utan av djupgående fördomar mot kvinnor som innehas av både män och kvinnor över hela världen.

Detta är slutsatserna bakom ett nytt index över sociala genusnormer - Gender Social Norms Index - som publiceras av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) idag. Indexet mäter hur sociala föreställningar hindrar jämställdhet mellan könen inom områden som politik, arbete och utbildning. Det inkluderar data från 75 länder, vilket omfattar över 80% av världens befolkning.

Studien avslöjar att, trots årtionden av framsteg inom jämställdhet, hyser nära 90% av män och kvinnor någon form av fördom gentemot kvinnor, vilket ger nya ledtrådar till de osynliga hinder som kvinnor möter samt en potentiell väg framåt för att krossa glastaket och uppnå jämställdhet.

Enligt indexet tycker omkring hälften av världens män och kvinnor att män passar bättre som politiska ledare och över 40% tycker att män även är bättre företagsledare samt att män har mer rätt till jobb i tider av arbetsbrist. 28% tycker att det är rättfärdigat för en man att slå sin fru.

Indexet ger oss även inblick i hur fördomar har förändrats i ca 30 länder. I vissa länder har förbättringar skett, i andra verkar attityderna gentemot kvinnor däremot ha försämrats de senaste åren, vilket tyder på att framsteg inom jämställdhet inte kan tas för givet.

”Vi har kommit långt de senaste decennierna för att se till att kvinnor har samma möjlighet som män att tillgodose sina grundläggande behov. Vi har uppnått paritet i inskrivningsgraden i grundskolan samt minskat mödradödligheten med 45% sedan 1990. Men könsskillnaderna är fortfarande uppenbara inom många andra områden, särskilt de som utmanar maktförhållanden och är mest inflytelserika för att uppnå verklig jämställdhet. I dag är kampen om jämställdhet är en berättelse om djupt rotade missuppfattningar och fördomar,” säger Pedro Conceição, chef för UNDP:s årliga rapport om mänsklig utveckling, the Human Development Report.

Skillnader i makt och inflytande

Den nya studien belyser varför enorma maktskillnader mellan män och kvinnor fortfarande existerar inom våra ekonomier, politiska system och företag. Detta trots att verkliga framsteg skett som minskat ojämlikheten inom grundläggande utvecklingsområden som utbildning och hälsa och lagliga hinder för politiskt och ekonomiskt deltagande avlägsnats.

Exempelvis så röstar män och kvinnor i samma utsträckning, men mindre än 24% av parlamentsplatserna i världen innehas av kvinnor och det finns endast 10 kvinnliga regeringschefer av 193 möjliga. Kvinnor på arbetsmarknaden får mindre betalt än män och är mer sällan i ledande befattningar: mindre än 6% av vd:arna i S&P:s främsta 500 företag är kvinnor. Medan kvinnor totalt sett arbetar fler timmar än män är det mest sannolikt att detta är obetalt vårdarbete.

”Det arbete som har varit så effektivt för att minska gapen mellan könen inom hälsa och utbildning måste nu utvecklas för att ta itu med något mycket mer utmanande: djupgående fördomar - bland både män och kvinnor - mot verklig jämställdhet. Nuvarande policys, även om de är välmenande, kan inte ta oss hela vägen,” menar Achim Steiner, chef för UNDP.

2020 markerar 25 år sedan den stora jämställdhetskonferensen gick av stapeln i Peking (Beijing +25) då den hittills mest visionära agendan för kvinnors makt och delaktighet någonsin kom till.

UNDP uppmanar regeringar och institutioner att utgå ifrån en ny generation av policys för att förändra dessa djupgående fördomar och sedvänjor genom utbildning, ökad medvetenhet och förändrade incitament. Skatter kan till exempel användas för att stimulera ett rättvist fördelat ansvar för barnomsorg eller för att uppmuntra kvinnor att kliva in i traditionellt mansdominerade branscher som försvaret eller inom informationsteknologi.

“#MeToo, #NiUnaMenos, #TimesUp. #UnVioladorEnTuCamino. Demonstrationerna för kvinnors rättigheter som vi ser över hela världen idag, drivna av unga feminister, signalerar att nya alternativ för en mer jämställd värld behövs,” säger Raquel Lagunas, UNDP:s direktör för jämställdhet. "Vi måste agera nu för att bryta igenom barriären av fördomar om vi vill se framsteg i den takt och omfattning som krävs för att uppnå den vision för jämställdhet som lades fram i Pekingdeklarationen för två decennier sedan och i Agenda 2030 och Globala målen år 2015."

UNDP och jämställdhet (gender):

UNDP:s strategi för jämställdhet fokuserar på att få bort strukturella hinder för kvinnors ekonomiska deltagande, att förebygga och agera mot könsbaserat våld, främja kvinnors deltagande och ledarskap i alla former av beslutsfattande, samt att stärka strategier som fungerar för både kvinnor och män inom krisförebyggande, beredskap och återhämtning, inklusive klimatförändringar.

 • Under 2019 inrättade UNDP 74 nya partnerskap för att hantera diskriminerande sociala könsnormer.
 • UNDP har arbetat i 97 länder för att främja kvinnors ledarskap inom förvaltning av naturresurser, i 74 länder för att integrera ett könsperspektiv i miljö- och klimatpolitik.
 • 48% av alla registrerade väljare i 39 länder vars politiska val stöds av UNDP är kvinnor.
 • Med stöd av UNDP fick 23,4 miljoner kvinnor tillgång till grundläggande tjänster, finansiella tjänster och icke-finansiella tillgångar under 2019.
 • UNDP arbetade i 26 länder 2019 för att se till att 1,7 miljoner kvinnor i krisdrabbade områden gynnades av jobb och förbättrad försörjning.
 • UNDP är en kärnpartner i EU-FN:s Spotlight Initiative, ett globalt, flerårigt initiativ som syftar till att påskynda ansträngningarna för att få slut på våld mot kvinnor och flickor och som riktar sig till 50 miljoner direkta mottagare i fem regioner och fler än 25 länder.

 

Framsteg sedan Peking-deklarationen 1995:

 • Fler flickor går idag i skolan än någonsin, fler länder har nått jämställdhet när det gäller utbildning och den globala läskunnigheten har förbättrats, särskilt bland ungdomar.
 • Den globala mödradödligheten har minskat med 38% mellan 2000 och 2017.
 • Under det senaste decenniet ökade andelen förlossningar med kvalificerad vårdpersonal närvarande med 12%.
 • Globalt sett har andelen kvinnor som innehar parlamentsplatser fördubblats sedan 1995.
 • Det har skett ständiga framsteg under de senaste två decennierna i lagstiftning för att ta itu med våld mot kvinnor. Idag har mer än tre fjärdedelar av världens länder instiftat lagar mot våld i hemmet.
   

Länk till studien och Gender Social Norms Index: http://hdr.undp.org/en/GSNIIcon of SDG 05 Icon of SDG 10

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt