Human Development Report 2015:

"Möt utmaningarna och ta till vara på möjligheterna på den nya arbetsmarknaden”

2015-dec-14

Två miljarder människor har lyfts ur låga nivåer av mänsklig utveckling. För att driva utvecklingen framåt behöver vi nu fokusera på arbetsmarknaden, enligt 2015 års upplaga av Human Development Report.

Addis Ababa, 14 december 2015 — En snabb teknisk utveckling, fördjupad globalisering, ett åldrande samhälle och en rad utmaningar på miljöområdet gör att arbetsmarknaden, och vad det innebär att arbeta, förändras i snabb takt. Den nya arbetsmarknaden innebär stora möjligheter för vissa, men också stora utmaningar för andra. 2015 års Human Development Report, som släpps idag vid en ceremoni i Etiopien, uppmanar regeringar världen över att agera för att säkra att ingen lämnas utanför i en snabbt förändrande arbetsmarknad.

Rapporten, Work for Human Development, belyser vikten av jämlikhet och värdiga arbeten för alla. Genom att göra det uppmanar den regeringar att se bortom formella tjänster till den mångfald av arbeten som faktiskt finns, såsom obetalt vård- och hushållsarbete, volontärarbete och kreativa yrken. Alla dessa är viktiga för mänsklig utveckling. Rapporten menar att det bara är genom ett brett perspektiv som nyttan av arbetsmarknaden verkligen kan tas tillvara för hållbar utveckling.  

Under lanseringen talade bland annat Etiopiens Statsminister Hailemariam Desalegn. "Genom anställningar kan samhället verkligen drivas framåt, och fler människor behöver kunna dra nytta av fördelarna med långsiktigt hållbara arbetsmöjligheter som hjälper dem och deras familjer att blomstra," sade han.

Behovet av inkluderande och hållbara arbetsmöjligheter lyftes också av UNDP:s högsta chef Helen Clark, som sa att ”värdiga arbeten bidrar till rikedom i rent ekonomiska termer men också rikedom i vidare bemärkelse, för den enskilda människan. Alla länder behöver möta utmaningarna i den nya arbetsmarknaden och greppa möjligheterna att förbättra människors liv och möjlighet till försörjning.”

Med bättre hälsa och utbildning och en minskning av extrem fattigdom har två miljarder människor rört sig ut ur låga utvecklingsnivåer de senaste 25 åren, visar rapporten. Men för att säkra de här fördelarna och driva utvecklingen vidare behövs ett tydligare fokus på värdiga arbeten.

830 miljoner människor klassas som fattiga arbetare, som lever på under två dollar om dagen. Över 200 miljoner människor, inklusive 74 miljoner ungdomar, är arbetslösa, medan 21 miljoner arbetar under slavliknande förhållanden.

”Mänsklig utveckling kommer att accelerera när alla som vill arbeta har möjligheten att göra det under värdiga förhållanden. Men i många länder är människor ofta exkluderade från avlönade jobb eller betalas mindre än andra för att utföra samma arbetsuppgifter,” berättar rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

Kvinnor utför tre av fyra timmars obetalt arbete

Rapporten presenterar en ny detaljerat uppskattning av hur arbete – inte bara betalt arbete – fördelas mellan män och kvinnor. Medan kvinnor utför 52 procent av allt arbete globalt sett, kvarstår djupa ojämlikheter i hur arbetet fördelas.

Kvinnor löper större risk än män att inte få betalt för sitt arbete, då tre av fyra timmars obetalt arbete utförs av just kvinnor. I andra änden av skalan utför män två av tre timmar av det betalda arbetet. Eftersom kvinnor ofta bär bördan av att vårda nära familjemedlemmar varnar rapporten att den här klyftan kommer att växa med en åldrande befolkning.

När kvinnor får betalt tjänar de i snitt 24 procent lägre än män, och kvinnor innehar färre än en fjärdedel av alla högnivåpositioner inom näringslivet.  

”För att minska den här ojämlikheten behöver samhällen nya förhållningssätt och riktlinjer, inklusive bättre tillgång till gratis omsorg. Att säkra lika betalning, möjliggöra föräldraledighet och motarbeta trakasserier och de sociala normer som exkluderar så många kvinnor från betalt arbete är några av de förändringar som behövs. Det skulle göra att bördan av obetalt arbete fördelas mer jämlikt och ge fler kvinnor ett genuint val om de vill förvärvsarbeta eller inte,” sade Helen Clark.

Globalisering och den digitala revolutionen är dubbeleggade svärd

Globalisering och tekniska framsteg skapar en alltmer polariserad arbetsmarknad. ”Det har aldrig funnits bättre möjligheter att vara en välutbildad arbetstagare. Men det är inte en bra tid att vara en outbildad sådan. Klyftorna fördjupas”, berättade rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

Välutbildade människor och de som har tillgång har tillgång till teknik, inklusive internet, har också tillgång till en rad nya typer av arbete. Idag finns det 7 miljarder mobilabonnemang, 2,3 miljarder människor med ’smart phones’ och 3,2 miljarder med internetuppkoppling. Det här har fört med sig en mängd utmaningar på arbetsmarknaden, exempelvis massutflyttning av banktjänster, ICT-support och andra tjänster.

Trots nya möjligheter blir fler jobb mer och mer sårbara, och det finns en djup klyfta på det digitala området, noterar rapporten.

År 2015 hade 81 procent av alla hushåll i utvecklade länder internetuppkoppling, men bara 34 procent i utvecklingsländer och 7 procent i de minst utvecklade länderna.

Många typer av rutinarbete, som olika kontorsjobb, förväntas fortsätta försvinna eller ersättas med datorer, varnar rapporten, medan många arbetare möter andra orosmoln. Enligt den internationella organisationen för arbete, ILO, arbetar 61 procent av anställda i världen utan kontrakt och bara 27 procent täcks av sociala skyddsnät.  

Rapporten uppmanar regeringar att utforma nationella strategier som tar i beaktande de många utmaningar som växer i den snabbt förändrande arbetsmarknaden.

Hållbara arbeten, möjligheter för både nuvarande och framtida generationer

Rapporten betonar den nyckelroll som arbetsmarknaden kan spela i att uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling.

”Den typ av arbete som många av oss utför kommer behöva ändras om våra ekonomier och samhällen ska göra verkliga framsteg mot lägre koldioxidutsläpp och en klimatresistent framtid. De här förändringarna kommer att påverka hur morgondagens arbetsmarknad ser ut” konstaterar rapporten.

Genom grön tillväxt kommer nya jobb att skapas, andra förändras och ytterligare andra att försvinna helt. De här förändringarna behöver mötas genom sociala skyddsnät som genom att stärka arbetares trygghet.

Rapporten menar att en rad arbetsmöjligheter kan skapas av de Globala Målen. Den uppskattar, exempelvis, att runt 45 miljoner hälsoarbetare kommer att behövas för att möta hälsodelen av de Globala Målen. Då skulle den globala hälsosektorn öka i storlek från 34 miljoner anställda 2012 till 79 miljoner 2030.

En ny agenda för arbeten

Medan policyresponsen för den nya arbetsmarknaden kommer att variera mellan länder kommer tre huvudsakliga kluster av förhållningssätt vara avgörande om regeringar och samhällen ska maximera fördelarna och minimera nackdelarna med den nya arbetsmarknaden. Strategier behövs för att skapa arbetstillfällen och säkra arbetares trygghet och välfärd. Rapporten föreslår därför en tredelad agenda:

  • Ett nytt socialt kontrakt mellan regeringar, samhället och den privata sektorn, för att försäkra att alla medlemmar i samhället, särskilt de som arbetar utanför den formella sektorn, får sina behov tillgodosedda. 
  • En global överenskommelse mellan regeringar för att garantera arbetares rättigheter och förtjänster runt om i världen.
  • En inkluderande agenda för värdiga arbeten som verkar för frihet, jämlikhet, trygghet och mänsklig värdighet i arbetslivet. 
Till redaktörer

OM DEN HÄR RAPPORTEN: Human Development Report är en fristående publikation från FN:s utvecklingsprogram United Nations Development Programme (UNDP).

Human Development Report 2015 finns här.

Klicka här för att ladda ned rapporten och få tillgång till extramaterial, inklusive regionala implikationer.

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt